Privacyoverzicht

1. Privacyoverzicht in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven u een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke gegevens wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens hiervan kunt u vinden in het gedeelte "Verantwoordelijke instantie" in deze privacyverklaring.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of na uw toestemming verzameld wanneer u de website bezoekt via onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze beschikbaarstelling van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor de analyse van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Bovendien heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. Daarnaast heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

Voor vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derde partijen

Bij het bezoek aan deze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende privacyverklaring.

2. Hosting

Strato

Wij hosten onze website bij Strato. De aanbieder is Strato AG, Pascalstraße 10, 10587 Berlijn (hierna genoemd: "Strato"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Strato verschillende logbestanden, inclusief uw IP-adressen.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Strato: www.strato.de/datenschutz/ .

Het gebruik van Strato is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG. Wij hebben een legitiem belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Indien daarom is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verwerking opdracht

Wij hebben een verwerkersovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een wettelijk voorgeschreven overeenkomst op het gebied van gegevensbescherming die waarborgt dat deze aanbieder de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte gegevens

Privacy

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan bevatten. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Notitie over de verantwoordelijke entiteit

De verantwoordelijke entiteit voor gegevensverwerking op deze website is:

MST Mannel Systemtechnik GmbH

Herr René Mannel

Karlstraße 20

42897 Remscheid

Telefon: +49 2191 46 45 14-00

E-Mail: info(at)mannel-systeme.com

De verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaartermijn

Tenzij in deze privacyverklaring een specifiekere opslagduur is vermeld, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een rechtmatig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens (bijv. wettelijke bewaartermijnen voor belasting- of handelsdoeleinden); in dit laatste geval wordt verwijdering uitgevoerd na het wegvallen van deze redenen.

Melding over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven gevestigd in de VS of andere privacytechnisch onzekere derde landen. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze derde landen worden overgebracht en daar worden verwerkt. We wijzen erop dat in deze landen geen privacybeschermingsniveau vergelijkbaar met de EU kan worden gegarandeerd. Bijvoorbeeld zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonlijke gegevens aan wetshandhavingsinstanties te verstrekken zonder dat u hier als betrokkene juridisch tegen kunt optreden. Het is daarom mogelijk dat Amerikaanse autoriteiten (bijv. inlichtingendiensten) uw gegevens die zich op Amerikaanse servers bevinden, verwerken, analyseren en permanent opslaan voor toezichtsdoeleinden. We hebben geen controle over deze verwerkingen.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele verwerkingsactiviteiten van gegevens zijn enkel mogelijk met uw expliciete toestemming. U kunt op elk moment een reeds gegeven toestemming intrekken. De rechtmatigheid van gegevensverwerking tot aan de intrekking wordt niet aangetast door de intrekking.

Recht van bezwaar tegen gegevensverzameling in specifieke gevallen en tegen directe marketing (Art. 21 AVG)

ALS GEGEVENSBEPERKING GEBASEERD OP ART. 6 LID 1 LIT. E OF F AVG PLAATSVINDT, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE OP GROND VAN REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE JURIDISCHE BASISSEN WAAROP EEN VERWERKING IS GEBASEERD, KUNT U IN DEZE PRIVACYVERKLARING VINDEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE LEGITIEME GROUNDS VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OVERHEERSEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR HET INSTELLEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSPRAKING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER HET VERBONDEN IS MET ZULKE DIRECTE MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS DAARNA NIET MEER WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DOEL VAN DIRECTE MARKETING (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 LID 2 AVG).
 

Recht op Klacht bij Toezichthoudende Autoriteit

In geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun normale verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van vermeende schending. Dit recht op klacht bestaat onverminderd andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op Gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan uzelf of aan een derde te laten verstrekken. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verzoekt, zal dit alleen plaatsvinden voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- en TLS-versleuteling

Deze pagina maakt gebruik van SSL- of TLS-versleuteling om vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u naar ons als pagina-eigenaar stuurt, te beveiligen. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresbalk in uw browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde Betalingstransacties op deze Website

Indien na het sluiten van een betaalde overeenkomst de verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso) te verstrekken, zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van de betaling.

De betalingstransacties via de gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresbalk in uw browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het hangslotsymbool in uw browserbalk.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, Verwijdering en Correctie

U heeft binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger, en het doel van gegevensverwerking, en indien nodig het recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Recht op Beperking van Verwerking

  • U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Gedurende de periode van controle heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is of was, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.

  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of instelling van juridische claims, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

  • Als u bezwaar heeft gemaakt op basis van artikel 21, lid 1, AVG, moet er een afweging plaatsvinden tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken.

Indien u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van opslag - alleen met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat worden verwerkt.

Bezwaar tegen Reclame-E-mails

Het gebruik van contactgegevens gepubliceerd in het kader van de impressumplicht voor het toesturen van niet expliciet aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade aanrichten aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat. Sessiecookies worden automatisch verwijderd na afloop van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt (third-party cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het derde bedrijf te gebruiken (bijvoorbeeld cookies voor betalingsverwerking).

Cookies hebben verschillende functies. Talloze cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder deze cookies niet zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het tonen van video's). Andere cookies dienen om het gebruikersgedrag te analyseren of advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatie (noodzakelijke cookies) of voor het leveren van bepaalde door u gewenste functies (functionele cookies, zoals de winkelwagenfunctie) of voor het optimaliseren van de website (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) worden op basis van Artikel 6, Lid 1, punt f AVG opgeslagen, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming is verkregen voor het opslaan van cookies, gebeurt dit uitsluitend op basis van deze toestemming (Artikel 6, Lid 1, punt a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen per geval toestaan, de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen weigeren of cookies in het algemeen uitschakelen, evenals het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van uw browser inschakelen. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Voor zover cookies van derden worden gebruikt of voor analyse-doeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van deze privacyverklaring en indien nodig om toestemming vragen.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server logbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Type browser en browserversie

  • Gebruikt besturingssysteem

  • Verwijzings-URL

  • Hostnaam van de toegangscomputer

  • Tijdstip van de serveraanvraag

  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, Lid 1, punt f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de server logbestanden worden vastgelegd.

Contactformulier

Wanneer u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen met als doel de vraag te verwerken en voor het geval van vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, Lid 1, punt b AVG, voor zover uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Artikel 6, Lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (Artikel 6, Lid 1, punt a AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u hebt ingevoerd in het contactformulier blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt, of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking van uw vraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Contact via e-mail, telefoon of fax

Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw vraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, vraag) door ons opgeslagen en verwerkt met als doel uw verzoek te verwerken. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Artikel 6, Lid 1, punt b AVG, voor zover uw vraag verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Artikel 6, Lid 1, punt f AVG) of op uw toestemming (Artikel 6, Lid 1, punt a AVG) indien deze is verkregen.

De gegevens die u aan ons verstrekt via contactaanvragen blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na voltooiing van de verwerking

5. Analysetools en Advertenties

Google Tag Manager

We maken gebruik van de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistiektools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen zelfstandige analyses uit. Het dient alleen voor het beheer en de distributie van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook naar het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten kan worden overgebracht.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en eenvoudige integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien er een passende toestemming is verkregen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van de websitebezoekers te analyseren. Hierbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen door Google mogelijk worden samengevoegd in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn eindapparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van gebruikersgedrag (bijv. cookies of apparaat-vingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op Art. 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er een passende toestemming is verkregen (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6, lid 1, lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

We hebben IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Hierdoor wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten aan de exploitant van de website te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door de browserextensie die beschikbaar is via de volgende link te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Verwerking van opdrachten

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strikte voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Bewaartermijn

Gegevens op gebruikers- en gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikersidentificaties (bijv. gebruikers-ID) of advertentie-identificaties (bijv. DoubleClick-cookies, Android-advertentie-ID) die zijn opgeslagen bij Google, worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Meer informatie vindt u via de volgende link: support.google.com/analytics/answer/7667196.

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google-zoekmachine of op websites van derden wanneer de gebruiker specifieke zoektermen invoert bij Google (keyword-targeting). Bovendien kunnen op interesses gebaseerde advertenties worden weergegeven op basis van de gebruikersgegevens die bij Google beschikbaar zijn (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses) (doelgroep-targeting). Als websitebeheerder kunnen we deze gegevens kwantitatief evalueren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen hebben geleid tot het tonen van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot bijbehorende klikken.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: policies.google.com/privacy/frameworks en privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/ .

Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Remarketing analyseert het gebruikersgedrag op onze website (bijvoorbeeld klikken op bepaalde producten) om u in specifieke advertentiedoelgroepen in te delen en vervolgens relevante advertentieberichten weer te geven wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien kunnen de met Google Remarketing gecreëerde advertentiedoelgroepen worden gekoppeld aan de cross-device functies van Google. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieberichten die zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook op een ander van uw apparaten (bijvoorbeeld een tablet of pc) worden weergegeven.

Als u een Google-account heeft, kunt u zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties via de volgende link: www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van zijn producten. Indien er toestemming is verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Paragraaf 1 lit. a AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u in de privacyverklaring van Google: policies.google.com/technologies/ads .

Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met behulp van Google Conversion Tracking kunnen Google en wij zien of de gebruiker bepaalde acties heeft ondernomen. Op deze manier kunnen we bijvoorbeeld evalueren op welke knoppen op onze website vaak wordt geklikt en welke producten vaak worden bekeken of gekocht. Deze informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren. We krijgen het totale aantal gebruikers dat op onze advertenties heeft geklikt en welke acties ze hebben ondernomen. We ontvangen geen informatie waarmee we de gebruiker persoonlijk kunnen identificeren. Google gebruikt zelf cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatie.

Het gebruik van Google Conversion Tracking is gebaseerd op Art. 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn websiteaanbod als zijn advertenties te optimaliseren. Indien er toestemming is verkregen (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 Paragraaf 1 lit. a AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: policies.google.com/privacy .

Facebook Pixel

Deze website maakt gebruik van de bezoekeractiepixel van Facebook voor conversiemeting. De provider van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook overgedragen naar de VS en andere derde landen.

Op deze manier kan het gedrag van de pagina's bezoekers worden gevolgd nadat ze door te klikken op een Facebook-advertentie naar de website van de aanbieder zijn geleid. Hierdoor kunnen de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige advertentiecampagnes worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als beheerders van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat er een verbinding kan worden gemaakt met het respectieve gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het Facebook-gegevensbeleid. Dit stelt Facebook in staat om advertenties weer te geven op pagina's van Facebook en buiten Facebook. Deze gegevensverwerking kan niet door ons als pagina-eigenaar worden beïnvloed.

Het gebruik van de Facebook-pixel is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media. Als er een relevante toestemming is verkregen (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), is de verwerking uitsluitend gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vind je hier: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum  und de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Voor zover persoonsgegevens via de hier beschreven tool op onze website worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook, zijn wij en Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (artikel 26 AVG). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en het doorsturen ervan naar Facebook. De verwerking die daarna door Facebook plaatsvindt, valt niet onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijke verplichtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking. De tekst van deze overeenkomst vind je hier: link. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor de privacy-veilige implementatie van de tool op onze website. Voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten is Facebook verantwoordelijk. Rechten van betrokkenen (zoals verzoeken om informatie) met betrekking tot de gegevens die bij Facebook worden verwerkt, kun je rechtstreeks bij Facebook uitoefenen. Als je je rechten bij ons uitoefent, zijn wij verplicht deze door te sturen naar Facebook.

In de privacyverklaring van Facebook vind je meer informatie over de bescherming van je privacy: de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Je kunt ook de remarketing-functie "Aangepaste doelgroepen" in het gedeelte Advertentievoorkeuren op www.facebook.com/ads/preferences/ uitschakelen. Hiervoor moet je bij Facebook zijn ingelogd.

Als je geen Facebook-account hebt, kun je op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance gebruiksbasisde reclame van Facebook uitschakelen: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

LinkedIn Insight Tag

Deze website maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag. De aanbieder van deze dienst is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Gegevensverwerking via LinkedIn Insight Tag

Met behulp van de LinkedIn Insight Tag ontvangen we informatie over de bezoekers van onze website. Als een bezoeker van de website geregistreerd is bij LinkedIn, kunnen we onder andere de professionele gegevens (zoals carrièreniveau, bedrijfsgrootte, land, locatie, branche en beroepstitel) van onze websitebezoekers analyseren en onze pagina beter afstemmen op de respectieve doelgroepen. Bovendien kunnen we met behulp van de LinkedIn Insight Tag meten of de bezoekers van onze website een aankoop of andere actie ondernemen (conversiemeting). De conversiemeting kan ook plaatsvinden tussen verschillende apparaten (bijvoorbeeld van pc naar tablet). LinkedIn Insight Tag biedt ook een retargeting-functie aan, waarmee we gerichte advertenties buiten de website kunnen tonen aan bezoekers, waarbij volgens LinkedIn geen identificatie van de advertentieontvanger plaatsvindt.

LinkedIn verzamelt zelf ook zogenaamde logbestanden (URL, verwijzings-URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstip van toegang). De IP-adressen worden ingekort of (indien ze worden gebruikt om LinkedIn-leden op verschillende apparaten te bereiken) gehasht (gepseudonimiseerd). De directe identificatiegegevens van LinkedIn-leden worden na zeven dagen door LinkedIn verwijderd. De resterende gepseudonimiseerde gegevens worden binnen 180 dagen verwijderd.

De gegevens die LinkedIn verzamelt, kunnen door ons als eigenaar van de website niet aan specifieke individuen worden toegewezen. LinkedIn zal de verzamelde persoonsgegevens van websitebezoekers op zijn servers in de VS opslaan en ze gebruiken in het kader van zijn eigen reclamecampagnes. Meer details vind je in het privacybeleid van LinkedIn op www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Rechtsgrondslag

Het gebruik van LinkedIn Insight is gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij effectieve reclamemaatregelen, inclusief sociale media. Als er een relevante toestemming is verkregen (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), is de verwerking uitsluitend gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Meer details vind je hier: www.linkedin.com/legal/l/dpa und www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs .

Bezwaar tegen het gebruik van LinkedIn Insight Tag

Je kunt bezwaar maken tegen de analyse van het gebruiksgedrag en gerichte reclame door LinkedIn via de volgende link: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .


Verder kunnen leden van LinkedIn het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden beheren in de accountinstellingen. Om te voorkomen dat LinkedIn gegevens die op onze website zijn verzameld koppelt aan uw LinkedIn-account, dient u uit te loggen uit uw LinkedIn-account voordat u onze website bezoekt.

6. Newsletter

Gegevens voor de nieuwsbrief

Indien u de aangeboden nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld, of slechts op vrijwillige basis. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en worden niet aan derden verstrekt.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). De verleende toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de "Afmelden"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde verwerkingshandelingen blijft onverlet door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt ingediend voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of bij de nieuwsbriefdienstverlener, en worden verwijderd na afmelding voor de nieuwsbrief of na het vervallen van het doel in de nieuwsbriefdistributielijst. We behouden ons het recht voor om e-mailadressen uit onze nieuwsbriefdistributielijst te verwijderen of te blokkeren naar eigen goeddunken in het kader van ons gerechtvaardigde belang volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Na uw afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst kan uw e-mailadres bij ons of bij de nieuwsbriefdienstverlener mogelijk in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij naleving van de wettelijke voorschriften voor het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen ons gerechtvaardigd belang overtreffen.

CleverReach

Deze website maakt gebruik van CleverReach voor het verzenden van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Duitsland (hierna: "CleverReach"). CleverReach is een dienst waarmee nieuwsbriefverzending kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

Onze nieuwsbrieven die via CleverReach worden verzonden, stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Hierbij kan onder andere worden geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak er op welke link in de nieuwsbrief is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of er na het klikken op de link in de nieuwsbrief een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op deze website) heeft plaatsgevonden. Meer informatie over gegevensanalyse via CleverReach-nieuwsbrieven vindt u op: www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/ .

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van reeds uitgevoerde gegevensverwerkingshandelingen blijft onverlet door de intrekking.

Als u geen analyse door CleverReach wilt, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Hiertoe stellen we in elke nieuwsbrief een bijbehorende link beschikbaar.

De gegevens die u bij ons hebt ingediend voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief bij ons of bij de nieuwsbriefdienstverlener, en worden verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst na afmelding voor de nieuwsbrief. Gegevens die om andere redenen bij ons zijn opgeslagen, blijven hiervan onaangetast.

Na uw afmelding van de nieuwsbriefdistributielijst kan uw e-mailadres bij ons of bij de nieuwsbriefdienstverlener mogelijk in een zwarte lijst worden opgeslagen om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet gecombineerd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij naleving van de wettelijke voorschriften voor het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 lit. f AVG). De opslag op de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag, voor zover uw belangen ons gerechtvaardigd belang overtreffen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van CleverReach op: www.cleverreach.com/de/datenschutz/ .

Verwerking van opdrachten

We hebben een verwerkingsovereenkomst (AVV) gesloten met de bovengenoemde aanbieder. Dit is een contract dat vereist is volgens de gegevensbeschermingswetgeving en garandeert dat deze aanbieder de persoonsgegevens van bezoekers van onze website alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

7. Plugins und Tools

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website sluit video's in van YouTube. De exploitant van de pagina's is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We maken gebruik van YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over de bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De gegevensoverdracht naar YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijk uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Ongeacht of u een video bekijkt, maakt YouTube nog steeds verbinding met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video start op deze website, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. apparaatvingerafdrukken) gebruiken. Op deze manier kan YouTube informatie verzamelen over bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Mogelijk worden na het starten van een YouTube-video extra gegevensverwerkingsprocessen geactiveerd waarop we geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a, AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube, raadpleeg hun privacyverklaring op: policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Wanneer Google Maps is geactiveerd, kan Google voor het doel van een uniforme weergave van lettertypen Google Web Fonts gebruiken. Bij het oproepen van Google Maps laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website hebben vermeld. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a, AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie. Details vindt u hier: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google: policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

We maken gebruik van "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

reCAPTCHA wordt gebruikt om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijv. in een contactformulier) wordt gedaan door een mens of door geautomatiseerde software. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse worden verschillende informatiebronnen geëvalueerd (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisklikken van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden naar Google verzonden.

De reCAPTCHA-analyses vinden volledig op de achtergrond plaats. Websitebezoekers worden er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van gegevens zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f, AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en spam. Indien er om toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a, AVG; toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het privacybeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: policies.google.com/privacy en policies.google.com/terms .

8. E-commerce en betaalproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de oprichting, inhoudelijke vormgeving of wijziging van de juridische relatie (basisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker gebruik te laten maken van de dienst of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven van kracht.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor diensten en digitale inhoud

We verstrekken persoonlijke gegevens aan derden alleen als dit nodig is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan het kredietinstituut dat belast is met de betalingsafhandeling.

Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats, tenzij u hier uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

9. Chat

Op deze website wordt een chatfunctionaliteit gebruikt. Deze chat is een product van webschuppen GmbH, met wie een verwerkersovereenkomst is gesloten.

De functie die op deze website wordt gebruikt, is uitdrukkelijk geen chatbot, maar een direct communicatiekanaal tussen onze medewerkers en u, onze bezoekers. Daarom is de chat niet altijd beschikbaar, maar alleen wanneer een van onze medewerkers beschikbaar is voor een gesprek.

Onze chat maakt gebruik van onder andere cookies waarvoor uw toestemming vereist is. In ons cookie-toestemmingsbanner heeft u de mogelijkheid om alle niet-technisch noodzakelijke cookies te weigeren. Als u deze instelling wijzigt, wordt de chat niet weergegeven en kunt u er geen gebruik van maken.

De juridische basis voor de verwerking van alle chatinhoud is AVG artikel 6, lid 1, onder b (uitvoering van een contract en uitvoering van precontractuele maatregelen).

De juridische basis voor de technische integratie en verwerking van technische gegevens is AVG artikel 6, lid 1, onder a. We verkrijgen hiervoor uw toestemming.

De verwerking van alle chatgerelateerde gegevens vindt alleen plaats op servers die zich in Duitsland bevinden.